اگر خدا نخواهد برگی از درخت نمی‌افتد...
چقدر به این جمله اعتقاد داریم؟

اصلا اعتقادی برامون مونده؟